خدمات اداری و پرسنلی

تهیه و محافظت پرونده های پرسنلی

استقرار CRM

پیاده سازی انوای سیستمهای حضور و غیاب