خدمات مالی و حسابداری

استقرار نماینده و کادر حسابداری

نظارت و کنترل مداوم حسابها و اسناد

بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی